Referenser

Region Östergötland: Ledarskap i Vården (LiV)

Vad ville vi göra?

“I vårt yrke uppfattas man som junior länge, trots den långa utbildningen*. Det krävs stor kunskap och erfarenhet: en förmåga att sammanväga aspekter och fatta så bra beslut som möjligt – ofta under tidspress. Vi satsar stort på ledarutveckling för våra läkare. Syftet är framför allt att stärka ledarskapet på golvet. Här krävs ett tydligt ledarskap där läkaren tolkar och ger riktlinjer; lyssnar av patienternas omvårdnadsbehov, diskuterar med sina kolleger, ser helheten och fattar beslut. Det krävs också fingertoppskänsla för att kliva i och ur en ledarroll gentemot jämbördiga kolleger. Moves ledarutvecklingsprogram Ledarskap i Vården (ST-LiV) kommer in under specialistutbildningen och vi ser gärna att våra ST-läkare går det så tidigt som möjligt.”

Vad gjorde vi? (tillsammans med Move)

“Move utmärker sig som proffsiga utbildare och vi har utvecklat samarbetet med dem sedan starten 2008. De jobbar med ett upplevelsebaserat arbetssätt som ger färdigheter och hjälper våra läkare i vardagen: Till exempel hur man ger både lätt och tung feedback, coachar medarbetare, leder ett bra möte och hur man påverkar andra. Det handlar om att vara tydlig i sin roll som ledare, med vilka förväntningar man har och i sitt sätt att kommunicera.

Moves utbildare skapar lugn och trygghet i svåra sammanhang, vilket ökar deltagarnas förmåga att förstå och ifrågasätta sig själva och sina reaktioner. Detta är avgörande för att utbildningen ska ge önskad effekt. Move bidrar också med omvärldskunskap – det är intressant att jobba med en aktör som är inne i andra landsting. Utbildaren och jag har också utvecklat de delar av utbildningen som syftar till att öka deltagarnas förståelse för den egna organisationen, däribland pass med en verksamhetschef och landstingsdirektören eller HR-direktören. Move har hjälpt oss att hitta en bra form för detta och samarbetet har varit mycket lyckat.

Move ansvarar för alla våra ledarskapsutbildningar kring ST-läkare, dvs. både ST-läkarna själva och deras studierektorer och handledare. I det senare fallet är syftet att förbättra kommunikation och återkoppling, eftersom handledning av yngre kolleger också är en form av ledarskap. Vi ser en fördel med externa utbildare på det här området, liksom att utbildningen sker på neutral mark. Arbetsgivaren ”tittar inte över axeln”. Det är ett förtroende till medarbetaren: Bygg dig själv!”

Hur blev resultatet?

“Move hjälper oss att ifrågasätta vårt eget förhållningssätt; att se svagheter och styrkor både i oss själva och i det komplexa system som en sjukvårdsorganisation utgör. Det hjälper våra läkare att kliva in i läkarrollen fullt ut och bedriva en så klok och effektiv vård som möjligt. Många deltagare hör av sig och tackar för att de har fått gå utbildningen. Samtidigt som den är mycket uppskattad är den också krävande, utmanande och påverkar deltagarna – inte bara som ledare utan också som personer. Många blir berörda och ökar sin förmåga att leda genom de insikter, verktyg och färdigheter de får med sig från utbildningen. Vi gjorde en strukturerad utvärdering i samband med förra upphandlingen, och då framkom att deltagarna själva uppfattade att de ändrat beteende. Största vinsten är enligt min mening insikten om vikten av ett tydligt ledarskap och tydlig kommunikation. Det är också en fördel att alla våra ledarutvecklingsprogram använder samma begrepp och tankemodeller. Det ger oss ett gemensamt språk för ledarskap och en gemensam kultur, vilket är en bra plattform för utveckling.”

– Maria Randjelovic, övergripande ST-studierektor, Region Östergötland

*Läkarutbildning 5,5 år, AT-tjänstgöring 2 år och specialistutbildning (ST) 5 år under handledning.