Coaching – Ett kraftfullt verktyg för personlig utveckling och ledarskap

Coaching på Move

Coaching är en kraftfull process som syftar till att hjälpa individer och grupper att nå sina mål, maximera sin potential och utveckla sin självinsikt. Genom att arbeta med en professionell coach kan du få stöd och vägledning för att ta itu med utmaningar, skapa förändring och utvecklas på både personlig och professionell nivå. Coaching handlar om att skapa en meningsfull och effektiv process för personlig utveckling och prestation. 

Coaching är ett av de mest kraftfulla verktygen för att förstå sig själv och göra medvetna val. Det ger dig möjlighet att utveckla ditt sätt att tänka, vara och lära. 

Skräddarsydda lösningar för din utveckling

Move erbjuder vi skräddarsydda coachningstjänster som anpassas efter dina och din organisations behov. Våra erfarna coacher arbetar alltid för att frigöra våra klienters fulla potential, identifiera mål och skapa meningsfulla resultat. Genom individuella samtal, gruppcoachning och digitalt stöd strävar vi efter att främja både personlig och professionell utveckling. Vi använder oss av verktyg som exempelvis 360-graders feedback och beteende- och kommunikationsprofiler för att skapa djupare insikt och förståelse både för dig själv och för andra. Vårt mål är att skapa givande och varaktiga förändringar som leder till ökat välbefinnande och framgång. 

Certifierade coacher på Move

Vi som jobbar på Move är certifierade coacher och erbjuder den allra högsta nivån och kvaliteten inom coachning, coachande handledning, chefscoachning och coachande ledarskap. Våra lösningar är skräddarsydda utifrån individens och organisationens behov. Vi genomför allt från individuella samtal på olika nivåer inom organisationen, till treparts- och gruppsamtal tillsammans med chef.  
Ett vanligt upplägg är fem tillfällen utspridda över tid med digitalt stöd mellan tillfällena för reflektion och uppföljning. För djupare förståelse och ökad självinsikt använder vi verktyg såsom 360-graders feedback samt beteende- och kommunikationsprofiler. 

Move erbjuder även utbildning i det coachande förhållningssättet samt coachande ledarskap. Du får då verktygen som behövs för att själv kunna coacha. 

Syftet med coachning är att utveckla människor, frigöra potential, hitta svar och skapa inre motivation. Det är ett effektivt verktyg som hjälper oss att utveckla det vi tänker, känner och gör, men också den vi är. Allt i syfte att skapa mening och resultat för dig och din organisation. 

Olika typer av coaching och coachers roll

Inom coaching finns det olika inriktningar som riktar sig till specifika områden, såsom personlig coaching, ledarskapscoaching och chefscoaching.  
En personlig coach fokuserar på individens personliga mål och utveckling, medan en ledarskapscoach hjälper ledare att förbättra sina ledaregenskaper och utveckla sina team till önskat läge.  
Chefscoaching fokuserar på att stötta chefer i deras specifika utmaningar och utvecklingsbehov.  
Rollen som coach innebär att skapa en förtroendefull och öppen miljö där klienten kan utforska olika frågor, identifiera möjliga lösningar och formulera handlingsplaner för framgång. 

Hur fungerar coaching?

En effektiv coachingsprocess börjar med att skapa en trygg och tillitsfull relation mellan coachen och klienten. Genom att använda olika typer av coachingstekniker och verktyg som frågor, reflektion och feedback, hjälper coachen dig som klient att utforska egna tankemönster, beteenden och övertygelser för att skapa insikter och förändring. Inom coaching ställer man öppna och utforskande frågor för att utmana klientens tankemönster, öka medvetenheten och främja personlig tillväxt. 

Gränser och förväntningar

Coaching är inte lämpligt i alla situationer. Exempelvis är det inte en passande metod för att lösa djupa psykologiska eller medicinska problem. Om en individ behöver terapeutiskt stöd eller specialiserad medicinsk hjälp är det viktigt att hänvisa personen till lämpliga professionella inom området. Coaching fungerar som bäst när personen som coachas är motiverad och redo att aktivt arbeta för den egna utvecklingen. Det krävs en öppenhet och vilja att utforska och göra förändringar för att coaching ska vara effektivt. 

Effekten och resultaten av coaching

Forskning inom coaching visar att det är en effektiv metod för att främja personlig och professionell utveckling. Genom att ge individer möjlighet att utforska sina egna tankemönster och beteenden skapar coachningen insikter som kan fungera som katalysatorer för förändring. Coachning leder inte bara till ökad självmedvetenhet utan främjar också ansvarstagande och målinriktat beteende vilket inte sällan leder till positiva resultat och ökad prestation. Studier har visat att coaching kan leda till både ökat självförtroende, förbättrade ledarskapsegenskaper och bättre hantering av utmaningar. 

Genom att välja en kvalificerad och erfaren coach säkerställer du att coachingsprocessen blir givande och leder till önskat resultat. 

Coachning för chefer och ledare: Optimering av ledarskapet

Coachning för chefer och ledare är en specialiserad form av coachning som fokuserar på att optimera kapaciteten hos dig som ledare och främja ett framgångsrikt ledarskap. Kraven och förväntningarna på ledare är höga och då kan coachning bli en oumbärlig resurs och ett stöd. Genom att arbeta med en erfaren coach kan chefer och ledare utveckla sina färdigheter, hantera komplexa utmaningar och navigera genom föränderliga arbetsmiljöer. Denna form av coachning är utformad för att stötta ledare på deras resa att bli inspirerande och effektiva förebilder i sina organisationer. 

Sammanfattning

Syftet med coachning är att frigöra potential och skapa förändring och mening för individer och organisationer. Coaching är en kraftfull process för både personlig och professionell utveckling. En coach kan hjälpa dig att skapa utrymme för reflektion i en förtroendefull miljö där ni tillsammans kan utforska och lösa de problem och frågor du sitter med. Enligt forskningen främjar coaching självmedvetenhet som i sin tur leder till ökad prestation. 

Vi på Move erbjuder skräddarsydda coachningslösningar utförda av erfarna och certifierade coacher, där vi alltid utgår från dig och dina eller din grupps behov. Coaching optimerar din kapacitet som ledare och ger dig nycklar och verktyg för att utveckla ditt ledarskap. Utöver individ- och gruppcoachning erbjuder vi på Move även utbildning i coachande förhållningssätt och coachande ledarskap. 

Vill du utvecklas i ditt chefs- och ledarskap? Har du utmaningar som du behöver stöd i? Kanske sitter du fast i en frågeställning, behöver få nya perspektiv i hur du kan få med dig dina medarbetare med högre engagemang och motivation eller är du kanske ny i ditt uppdrag? Genom coachning får du ett professionellt stöd som stöttar dig i din utveckling. 

Hör av dig till oss idag för att få veta mer om hur vår coaching kan hjälpa dig och din organisation att utvecklas, nå mål och skapa resultat. 

FAQ

Vad är coachning?

Coachning är en metod för personlig och professionell utveckling där en coach stödjer och vägleder klienten i att uppnå sina mål genom reflektion, målsättning och strategisk planering. Processen fokuserar på att låta klienten själv hitta lösningar och öka medvetenheten för att bidra till personlig tillväxt och framgång. 

Hur går ett coachande samtal till?

Ett coachande samtal innebär att coachen använder öppna frågor och aktiv lyssning för att hjälpa klienten utforska sina tankar och känslor. Målet är att stödja klienten att hitta egna lösningar, sätta mål och skapa en handlingsplan. Coachen ger feedback och vägledning utan att diktera lösningar i syfte att öka klientens självinsikt och bidra till personlig utveckling. 

Vad är skillnaden mellan coachning och mentorskap?

Mentorskap innebär att en erfaren individ delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter till en mindre erfaren person för att ge vägledning och råd. Å andra sidan involverar coachning en mer jämlik interaktion där en coach stödjer klienten genom att använda frågor och reflektion för att uppmuntra självlärande och personlig utveckling. Medan mentorskap fokuserar på erfarenhetsöverföring, betonar coachning självutforskning och problemlösningsförmåga hos klienten. 

Vad är gruppcoachning?

Gruppcoachning innebär att en coach arbetar med en grupp människor samtidigt för att främja samarbete, öka gruppdynamiken och stödja individuell och kollektiv utveckling. Processen involverar att adressera gruppmål, främja öppen kommunikation och använda coachingtekniker för att stödja varje individ i gruppen. 

CONTACT US

Maria Narbom

CEO

Vi kan även hjälpa dig med

Målstyrning genom OKR – Objectives and Key Results
Ledningsgruppsutveckling – en nyckel till framgång för din organisation
Kontakt

Boka rådgivning

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.

Boka en kostnadsfri rådgivning här.

    Top
    Erbjudande

    Boka kostnadsfri rådgivning här

    Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.