Målstyrning genom OKR – Objectives and Key Results

Att utveckla en framgångsrik strategi är en sak, men att implementera den på ett effektivt sätt är en helt annan utmaning. Vi hjälper dig att omsätta visioner och strategier till praktisk handling för att uppnå önskat resultat.

OKR - Objectives and Key Results

Så här jobbar vi med strategiimplementering

På Move använder vi oss av beprövade metoder och ramverk för att implementera strategier på ett strukturerat och effektivt sätt. Det gör vi bland annat genom att använda oss av metodiken och processen med OKR, Objectives and Key Results.

OKR-metodiken används för strategiexekvering, metoden stöttar våra kunder i att implementera OKR i syfte att få strategin att hända. Processen är väl beprövad och uppskattad av såväl ledare som medarbetare.

Vi säkerställer att ledningen och resten av organisationen håller fokus, hanterar och följer upp OKR inom de identifierade områdena för att säkerställa strategiuppfyllnad. Det hjälper ledningen att inte fastna i det operationella och stärker deras styrning ut i organisationen så att även medarbetarna vet vad som är prioriterat i det vardagliga arbetet. Med rätt OKR-processer/etablering skapas en tydlighet som förenklar för bolagets anställda att både förstå strategin och känna sig involverade i genomförandet av den.

OKR-metoden har sedan den kom till ständigt utvecklats genom best praxis och är idag en modern metod för att driva resultat. Metoden ger utrymme för självbestämmande och autonomi då OKR sätter fokus på effekt snarare än aktivitet. Vår erfarenhet är att OKR-metoden snabbt accepteras av ledning och medarbetare då den anpassas efter bolagets kultur och inte tvärtom. Vårt sätt att förhålla oss till och implementera OKR skapar snabbt en genomförandekraft som lyfter våra kunders resultat. Den blir en hållbar metod för att driva exekvering, engagemang och resultat.

OKR-processen är en kraftfull metod för att skapa en strukturerad, fokuserad och mätbar arbetsmiljö. När medarbetarna involveras i processen skapas både stolthet och starkare teamkänsla. Genom att klargöra målen och hålla teamet ansvarigt kan organisationer uppnå överlägsna resultat och samtidigt fortsätta att växa.

Hör av dig så hjälper vi dig med strategiimplementering på ett smidigt och framgångsrikt sätt.

Vad är OKR? 

OKR står för Objectives and Key Results, en prestationshanteringsmetodik som hjälper organisationer att sätta och följa mål för att uppnå sina strategier på ett effektivt sätt.

Processen för OKR är inte en metod/styrningsverktyg för att driva/bevaka KPI:er.

Målsättning

Objectives (Mål) är inspirerande, övergripande och ambitiösa. De fungerar som vägledande principer för att hålla organisationen fokuserad och motiverad. Framförallt visar det en tydlig riktning om vart bolaget skall befinna sig om 3 till X år framåt.

Exempel på Objectives (mål): 

 • Öka kundnöjdheten
 • Utveckla innovativa produkter
 • Expandera marknadsandelar
 • Digitalisera
 • Vara marknadsledande
 • Hållbarhet

Key Results 

Key Results är konkreta, mätbara och specifika prestationer som tydligt indikerar om målen uppnås eller ej samt mäter att bolaget förflyttar sig mot strategin.

Exempel på Key Results:

Digitalisering:

 • Öka antalet användare av vår digitala plattform från 5000 till 10000 inom det kommande året.
 • Minska svarstiden för kundsupport via digitala kanaler från 24 timmar till 12 timmar.

Hållbarhet:

 • Minska företagets koldioxidutsläpp med 20% från föregående år.
 • Öka andelen återvunnet material i våra produkter från 30% till 50%.

Marknad:

 • Öka webbplatsens organiska söktrafik från X till Y från föregående månad.
 • Förbättra konverteringsgraden på marknadsföringskampanjer från 5% till 10% under det kommande kvartalet.

HR (Human Resources):

 • Minska personalomsättningen från 15% till 10% inom det kommande året.
 • Öka medarbetarnas engagemang enligt en intern undersökning från 70% till 80%.

Försäljning:

 • Öka försäljningen av produkt X med 30% jämfört med samma period föregående år.
 • Minska antalet dagar det tar att slutföra en försäljningscykel från 60 dagar till 45 dagar innan årslutet.

Ekonomi:

 • Öka företagets nettovinst med 15% från föregående kvartal.
 • Minska antalet obetalda fakturor med 20% inom det kommande halvåret.
 •  

Varför OKR? 

Tydlighet: Alla förstår organisationens övergripande mål och hur deras arbete bidrar till framgång.

Mätbarhet: Key Results ger objektiva mätvärden, vilket underlättar uppföljning och utvärdering.

Flexibilitet: Anpassa OKR-processen efter organisationens behov, vilket gör det lämpligt för olika branscher och företagsstorlekar.

Motivation: Kopplingen mellan individuella prestationer och övergripande mål ökar engagemang och motivation och gör det lättare att bedriva ett framgångsrikt ledarskap.

Alignment: Säkerställer att hela bolaget går i takt med fokus på rätt aktiviteter.

Uppföljningsfrekvens: Säkerställer regelbundna uppföljningar. Genomför frekventa möten för att utvärdera framsteg och anpassa OKR efter behov. OKR skapar och ”tvingar” fram ett proaktivt beteende, både i möten, planering och i tanken.

Vilka parametrar hanterar OKR?

 • 8 av 10 bolag misslyckas med att exekvera på sin strategi – Kaplan & Norton
 • Endast 13% av medarbetare är väl införstådda med organisationens prioriteringar – MIT, 2019
 • 45% av mellanchefer kunde inte ens nämna EN av organisationens högsta prioriteringar – Donald Sull, Senior Lecturer, MIT

Enligt statistik misslyckas 8 av 10 företag med att genomföra sin strategi, trots att de ofta besitter både drivkraft och målfokusering. Den vanligaste orsaken är bristen på en tydlig struktur för målstyrning som kan generera en övergripande kraft för genomförande, transparens och fokus i hela organisationen. Genom att implementera OKR (Objectives and Key Results) skapas de rätta förutsättningarna för att uppnå strategin. Det hjälper medarbetare att förstå och prioritera områden och aktiviteter i vardagen som verkligen driver mot den övergripande strategin och minskar oro och stress.

OKR fungerar som en kraftfull mekanism för att synliggöra och utvärdera framsteg på alla nivåer i organisationen. Det skapar en gemensam proaktivitet i organisationen för företagets mål och ger möjlighet att justera inriktningen snabbt och smidigt när det behövs. Genom att använda OKR som målstyrningsmetodik går det att mäta, styra och förbättra framsteg på ett transparent sätt. Det skapar engagemang och välmående i organisationen som inte sällan visar sig i både prestation och resultat, parametrar som stärker både ledarskapet och självledarskapet.

OKR-coach vid etablering

Erfarenhet och expertis av att implementera OKR-metodiken i olika organisationer sparar tid och minimerar potentiella fallgropar samt ökar delande av best praxis. En OKR-coach hjälper er att anpassa processen. Det garanterar att OKR inte bara blir ord på ett papper utan en verktygslåda som är optimerad, flexibel och hållbar för era unika utmaningar.

Implementeringen av OKR innebär beteendeförändringar där coachen leder er genom denna process, underlättar övergången och minimerar eventuellt motstånd. Genom att vägleda er i att formulera effektiva OKR med fokus på effekt och resultat snarare än aktivitet,. En OKR-coach säkerställer att era mål är tydliga och mätbara.

Att anlita en OKR-coach är inte bara för nybörjare. Även erfarna användare kan dra nytta av extern support för att finjustera sin metodik, övervinna utmaningar och maximera utbytet av sina målsättningsprocesser. Vi hjälper till att navigera genom komplexiteten och maximera framgången med varje målsättningscykel.

En extern coach kan stötta etablerade OKR-användare genom att ge nya perspektiv, återuppliva entusiasmen och fördjupa förståelsen för att optimera resultaten. Företag som redan implementerat OKR kan uppleva en revolutionerande skillnad där våra experter hjälper till att finslipa strategier, identifiera potentiella hinder och maximera effektiviteten. Genom att arbeta tätt tillsammans med våra experter kan företag förfina sin OKR-praxis, lösa problem och ta sina resultat till nästa nivå.

Sammanfattningsvis möjliggör en OKR-coach för er organisation att dra full nytta av OKR-metodiken genom aktiv rådgivning, konkret feedback och anpassning. Det säkerställer uthållighet och gör skillnaden mellan att enbart använda OKR som ett verktyg och att skapa verklig förändring i hur företaget sätter och når sina mål.

Varför är OKR-metoden så framgångsrik?

OKR, eller Objectives and Key Results, är en strategisk metod som har vunnit popularitet bland företag runt om i världen på grund av dess effektivitet, måluppfyllnad och flexibilitet. Här är några framstående skäl till att företag väljer OKR-metoden:

1. Klarhet och fokus

OKR erbjuder en klar struktur för att sätta och följa upp mål kopplat till företagets strategi. Genom att definiera kvalitativt beskrivande mål om önskat läge (Objectives) och konkreta resultat (Key Results) skapas en vägledning och kontroll som hjälper team att förstå vad som är viktigt samt var de bör fokusera sina insatser.

2. Anpassningsbarhet

En av OKR-metodens stora styrkor är dess förmåga att anpassa sig till förändringar. I en snabbrörlig affärsvärld kan företag behöva ompröva och omformulera sina mål regelbundet. OKR möjliggör smidig anpassning och gör det lätt för organisationen att ställa in nya prioriteringar när det behövs. Därutöver ökar förmågan att effektivt kommunicera den nya inriktningen i hela bolaget.

3. Tydlig koppling till företagsstrategi

OKR hjälper till att koppla samman team mål med övergripande företagsstrategi. Det skapar en kaskadeffekt där varje enskilt mål bidrar till att uppnå företagets övergripande vision och strategi, vilket skapar samstämmighet i hela organisationen.

4. Mätbarhet och transparens

Genom att formulera konkreta OKR blir det en kraftfull metod och mekanism för mätning och utvärdering av framsteg. Detta skapar en transparent arbetsmiljö där alla i organisationen kan se hur deras arbete bidrar till målen och var de kan göra ytterligare insatser.

5. Ökad motivation och engagemang

Tydliga och ambitiösa mål, som OKR främjar, har en positiv inverkan på motivationen och engagemanget hos anställda. När medarbetare ser kopplingen mellan deras dagliga arbete och de övergripande företagsmålen, ökar deras känsla av betydelse och motivation.

Vad säger forskningen om OKR?

Forskning inom OKR (Objectives and Key Results) har ökat, särskilt i takt med att fler organisationer har antagit denna metodik för målstyrning. Många av dessa studier har dock fokuserat på tillämpningen av OKR i företagsmiljöer och på hur det påverkar prestation, motivation och företagsresultat. Eftersom OKR har sina rötter i näringslivet, är mycket av den existerande forskningen praktiskt inriktad och kommer ofta från konsultföretag, företagscoacher och organisationer som delar sina erfarenheter.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis ger OKR-metoden företag en kraftfull ram för att skapa fokus, mätbarhet och engagemang. Dess flexibilitet gör det möjligt för organisationer att anpassa sig till förändringar och hålla sig på kurs mot sina övergripande mål. Metodiken synliggör och utvärderar framsteg på alla nivåer i organisationen och skapar en gemensam proaktivitet som leder till engagemang och välmående. Det visar sig ofta både i prestation och resultat vilket stärker både ledarskapet och självledarskapet.

OKR hjälper organisationer att sätta och följa mål för att uppnå sina strategier på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

FAQ: Vanliga frågor om OKR

 • Vad är OKR?

OKR står för Objectives and Key Results och är en prestationshanteringsmetodik som hjälper organisationer att sätta och följa mål för att uppnå sina strategier på ett effektivt sätt.

 • Vad är skillnaden mellan OKR och KPI?

OKR tittar på helhetsbilden och definierar ett tydligt ramverk för att uppnå ett visst mål. KPI är ofta en ögonblicksbild av resultatet under ett projekt.

 • Vad kan vara exempel på OKR?

Exempel på Objectives (mål) kan vara att  öka kundnöjdheten, utveckla innovativa produkter, expandera marknadsandelar, digitalisera. Exempel på Key Results kan vara att öka Net Promoter Score (NPS) från X till X, lansera X nya produkter inom nästa kvartal, Öka försäljningen från X% till X%.

 • Varför är OKR-metoden användbar?

OKR-metoden ger företag en kraftfull ram för att skapa fokus, mätbarhet och engagemang kring strategin. Dess flexibilitet gör det möjligt för organisationer att anpassa sig till förändringar och hålla sig på kurs mot sina övergripande mål. Metodiken synliggör och utvärderar framsteg på alla nivåer, skapar en gemensam proaktivitet som leder till engagemang, välmående, ökad prestation och resultat.

 • Vilka är de 5 elementen inom OKR? 

Klarhet och fokus, anpassningsbarhet, tydlig koppling till företagsstrategi, mätbarhet och transparens samt ökad motivation och engagemang.

 • Hur jobbar man med OKR?

OKR hjälper organisationer att sätta och följa mål för att uppnå sina strategier på ett effektivt och framgångsrikt sätt. OKR förespråkar regelbundna uppföljningar ger möjlighet att identifiera vad som fungerar och vad som eventuellt behöver justeras. OKR är en strategisk metod som har vunnit popularitet bland företag runt om i världen på grund av dess effektivitet, måluppfyllnad och flexibilitet.

CONTACT US

Maria Narbom

CEO

Vi kan även hjälpa dig med

Coaching – Ett kraftfullt verktyg för personlig utveckling och ledarskap
Ledningsgruppsutveckling – en nyckel till framgång för din organisation
Kontakt

Boka rådgivning

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.

Boka en kostnadsfri rådgivning här.

  Top
  Erbjudande

  Boka kostnadsfri rådgivning här

  Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.