Ledarutveckling

Ett bra ledarskap skapar konkurrenskraft, engagemang och bestående värde. Det hjälper vi till med - genom ledarutveckling!

Vi vet att ett gott ledarskap är ett företags största konkurrensfördel. Det är den viktigaste nyckeln till att medarbetare presterar, utvecklas och mår bra. Trygga chefer och ledare bidrar till engagerade medarbetare, effektiva team och välmående organisationer som når resultat.  

Ledarutveckling är inte bara en investering i organisationens framtid, utan också en nyckel till att skapa en kultur av innovation och tillväxt. 

Skräddarsydda lösningar för din utveckling

Varje organisation, ledare och team är unik och står inför sina egna utmaningar. Därför skräddarsyr vi på Move alltid våra lösningar för ledarutveckling för att anpassa dem efter just er och era behov. Våra workshops och program tar avstamp i dig som ledare för att du ska kunna agera som ett föredöme och leda dig själv, dina medarbetare och verksamhet. Vi utgår alltid från rollen och uppdraget och använder oss av en upplevelsebaserad metod. Ledarskapsutbildningarna anpassas för att möta specifika behov och mål. Det kan inkludera allt från korta insatser och workshops till mer omfattande och långsiktiga utbildningsprogram som löper över en längre period. Genom att vara flexibla och anpassningsbara säkerställer vi att ledarutvecklingen verkligen adresserar de specifika frågor och utmaningar som varje organisation står inför. Vi möjliggör för ledare att realisera strategin och nå uppsatta mål. 

Vi ser våra kunder och är duktiga på det vi gör, vilket leder till bestående resultat. Kanske är det därför nästan hundra procent av våra kunder väljer oss även för sitt nästa uppdrag. 

Digitala verktyg för ökat stöd

Digitalt stöd spelar en central roll i ledarutvecklingsprogrammen på Move. Genom att integrera digitala verktyg och plattformar möjliggör vi kontinuerlig uppföljning, reflektion och stöd för ledarna mellan utbildningstillfällena. Detta ger en hållbar beteendeförändring över tid och hjälper ledarna att omsätta sina nya kunskaper och färdigheter i praktiken. Användningen av verktyg som 360-graders feedback och beteende- och kommunikationsprofiler ger också ledarna en djupare förståelse för sina styrkor och utvecklingsområden samt ökar förståelsen för andra.

Forskningsbaserade metoder och modeller

Vår ledarutveckling baseras på forskning och vetenskapligt förankrade teorier och metoder. En av de framstående modellerna som vi integrerar i våra program är det Transformativa ledarskapet, som fokuserar på att utveckla visionära och inspirerande ledare, en annan är Full Range Leadership Model, som adresserar olika ledarstilar för att främja en mångsidig och effektiv ledningsstil. Denna forskningsgrund säkerställer att våra program inte bara är praktiska utan också bygger på beprövade strategier för att främja hållbar utveckling och ledarskapskompetens. 

Ledarutveckling – en investering

Ledarutveckling är en pågående process som syftar till att stödja och förbättra ledarnas förmåga att effektivt leda, inspirera och motivera sina team. Det är en investering i både kompetens och potential, vilket i sin tur har en direkt inverkan på organisationens framgång. Inom Moves ledarskapsutbildningar ligger fokus på att skapa ledare som inte bara uppfyller sina uppgifter och ansvar utan också agerar förebilder och främjar en hälsosam och produktiv arbetsmiljö på arbetsplatsen. 

För att bli en framgångsrik ledare behöver du kunna hantera komplexa situationer, fatta strategiska beslut och samtidigt upprätthålla en positiv arbetsmiljö. Detta kräver en kombination av hårda färdigheter, såsom strategiskt tänkande och beslutsfattande, och mjuka färdigheter som inkluderar aktiv lyssning, kommunikation och konflikthantering. Våra ledarutvecklingsprogram tar hänsyn till denna helhetssyn och strävar efter att ge ledare en mångsidig uppsättning av verktyg och färdigheter. 

Ledarutveckling är avgörande för framgångsrikt ledarskap

För att utveckla starka och effektiva ledare och chefer är det viktigt att investera i ledarutveckling. Genom att utveckla ledarskapet kan organisationer skapa en stark kultur av framgång och resultat. 

Ledarutvecklingens direkta inverkan på resultat och framgång

 • Ökad produktivitet 
  Genom att förbättra ledarnas förmåga att motivera och inspirera sitt team kan organisationen öka produktiviteten 
   
 • Bättre beslutsfattande 
  Ledarutveckling fokuserar på att förbättra analys- och beslutsförmåga. Detta gör att ledare kan fatta informerade beslut och navigera genom komplexa affärssituationer med självförtroende. 
   
 • Förbättrad kommunikation 
  Tydlig och effektiv kommunikation är avgörande för att skapa en sammanhållen arbetsstyrka och för att förmedla organisationens vision. 
   
 • Stärkt teamarbete 
  Ledarutveckling främjar en kultur av samarbete. Genom att utveckla relationella färdigheter kan ledare bygga starka och effektiva arbetsgrupper som når resultat.

Sammanfattning

Ledarutveckling är viktigt för ett företags framgång och det påverkar medarbetarnas prestation, teamets effektivitet och organisationens välmående. 

Move erbjuder skräddarsydda lösningar för ledarutveckling, inklusive digitalt stöd som tar avstamp i forskningen och forskrningsbaserade metoder. Ledarutvecklingen fokuserar på att skapa engagerade och inspirerande ledare samt främja en hållbar beteendeförändring och bygga en stark kultur. Genom att använda verktyg som 360-graders feedback och beteende- och kommunikationsprofiler ges ledare en djupare förståelse för sina egna styrkor och utvecklingsområden samt ökar medvetenheten och förståelsen för andra. Ledarutvecklingens direkta inverkan på resultat och framgång inkluderar ökad produktivitet, bättre beslutsfattande, förbättrad kommunikation och stärkt teamarbete. Slutsatsen är att ledarutveckling är avgörande för att forma framtidens ledare och skapa en stark kultur av framgång och resultat. 

Vill du utveckla ledarskapet i din organisation? Hör av dig till oss idag för att veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation att utvecklas, nå mål och skapa resultat. 

FAQ: Vanliga frågor om ledarutveckling

Vad är ledarutveckling? 

Ledarutveckling är en pågående process som syftar till att förbättra ledarnas förmåga att effektivt leda och inspirera sina team, genom investering i deras kompetens och potential. Det främjar en hälsosam arbetsmiljö och har direkt inverkan på företagets framgång.

Varför ledarskapsutveckling? 

Ledarutveckling är avgörande eftersom det stärker chefer med de färdigheter och verktyg som behövs för att effektivt leda och inspirera sina team. Genom att skapa starka och kompetenta ledare kan organisationer uppnå ökad produktivitet och bättre affärsresultat.

Vad är skillnaden mellan ledarskapsutbildning och ledarutveckling? 

Ledarskapsutbildning fokuserar ofta på att tillhandahålla specifika färdigheter, medan ledarutveckling är en mer övergripande process som involverar personlig tillväxt, mjuka färdigheter och långsiktig strategisk planering för att forma effektiva ledare.

Vad är viktigast i ett ledarskap? 

Att kunna inspirera och motivera andra är kärnan i effektivt ledarskap. Det handlar om att tydligt kommunicera visionen, skapa en kultur av tillit och respekt, och stödja medarbetarnas utveckling. En bra ledare är en förebild som skapar en positiv och engagerande arbetsmiljö.

Hur kan digitala verktyg stödja chefens utveckling? 

Digitala verktyg möjliggör kontinuerlig uppföljning och stöd mellan ledarutbildningstillfällena. De ger också cheferna verktyg för självreflektion och praktisk tillämpning av de förvärvade färdigheterna.

Vilken roll spelar forskningsbaserade metoder i ledarutveckling? 

Forskningsbaserade metoder ger en vetenskaplig grund för ledarutveckling, vilket säkerställer att programmen inte bara är praktiska utan också bygger på beprövade strategier för att främja hållbar utveckling och ledarskapskompetens.

Hur kan skräddarsydda lösningar gynna organisationer och chefer? 

Skräddarsydda lösningar möjliggör en anpassning till specifika behov och mål, vilket gör att ledarutvecklingen verkligen kan adressera de unika frågor och utmaningar som varje organisation och chef står inför. Det skapar relevans och effektivitet i utbildningsprogrammen. 

CONTACT US

Maria Narbom

CEO

Vi kan även hjälpa dig med

Målstyrning genom OKR – Objectives and Key Results
Coaching – Ett kraftfullt verktyg för personlig utveckling och ledarskap
Kontakt

Boka rådgivning

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.

Boka en kostnadsfri rådgivning här.

  Top
  Erbjudande

  Boka kostnadsfri rådgivning här

  Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.