ledarskap som fungerar

Empati – en alltmer viktig egenskap

Vad är definitionen av empati?

Empati beskrivs som en aktiv och kognitiv förmåga där en person upplever och förstår andras känslor genombåde emotionell resonans och kognitiv perspektivtagning.

Empatin involverar förmågan att skilja mellan egna och andras emotionella tillstånd, och detta samspel mellanaktiva och kognitiva processer är kritiskt för att empati ska kunna utövas aktivt. Empati kräver att en individ kanuppleva känslor som är “lika med eller liknande” dem som upplevs av en annan person, samtidigt som manbehåller medvetenheten om att känslan härstammar från en annan person.

Närliggande koncept

 • Sympati – Ofta förväxlas med empati, men skiljer sig åt genom att det är en känsla av omsorg eller sorg fören annan person, vilket inte nödvändigtvis kräver en emotionell
 • Compassion (medkänsla) – Innefattar känslor av sympati och medlidande mot någon som lider, oftamed en motivation att hjälpa.
 • Emotional contagion (emotionell smitta) – Detta innebär att en person “smittas” av en annan personskänslor utan en medveten process att skilja mellan sig själv och den andre.
 • Cognitive empathy (kognitiv empati) – Förmågan att intellektuellt förstå vad en annan person kännereller tänker utan att nödvändigtvis känna känslorna

Referens till den fullständiga artikeln: “Empathy: a review of the concept

Cu0, B. M. P., Brown, S. J., Taylor, L., & Howat, D. J. (2016). Empathy: A review of the concept. Emotion Review,8(2), 144-153.

Orsaker till minskad empati

Minskad empati i samhället kan ha många olika orsaker, och här är några viktiga faktorer som kan bidra till detta.

1. Ensamhet

Ensamhet kan leda till minskad empati eftersom den begränsar människors interaktioner och möjligheteratt förstå andra. När människor känner sig isolerade, kan de ha svårare att relatera till andra och deraserfarenheter, vilket minskar förmågan till empatisk förståelse.

2. Sociala medier

Sociala medier kan ibland minska empati genom att skapa en distans mellan användarna och denverkliga världen. Kommunikationen på sociala plattformar är ofta mindre nyanserad än i verkligasammanhang, vilket kan göra det svårare att uppfatta och tolka andra människors känslor. Dessutom kanständig exponering för idealiserade bilder och livsstilar på sociala medier leda till avund och missförståndsnarare än till empatisk förbindelse.

3. Stress

Kronisk stress kan ha en negativ e0ekt på empati. När människor är stressade är de mer fokuserade påsina egna problem och har mindre mental energi att ägna åt att förstå andra. Detta kan göra det svårt attkänna medkänsla och att reagera adekvat på andras behov.

4. Negativa nyheter

Ständig exponering för negativa nyheter kan också minska empati, ett fenomen som ibland kallas”compassion fatigue” eller medlidandetrötthet. När människor ständigt möts av nyheter om katastrofer och tragedier, kan de bli överväldigade och börja stänga av sina känslor som ett sätt att skydda sig själva.

5. Individualism

En stark kulturell betoning på individualism kan minska empati. I samhällen där stort värde läggs vid individuellaprestationer och självständighet, kan det finnas mindre utrymme för att känna och uttrycka empati. Denna fokusering på självförverkligande kan ibland undergräva insikten om och omsorgen om andra människorsvälbefinnande.

Statistik om empati

Empati har blivit en allt viktigare egenskap på arbetsplatser över hela världen. Enligt en undersökning av GitnuxMarket data och Psychological statistics framgår det att 98 % av medarbetarna anser att empati är enavgörande faktor på arbetsplatsen. Vidare anser 70-80 % av de anställda att empati är särskilt viktigt isammanhang av distansarbete, vilket understryker behovet av förståelse och anpassningsförmåga i mindrepersonliga interaktionsmiljöer.

Trots vikten av empati rapporterar endast 40 % av medarbetarna att deras arbetsgivare faktiskt visar empatisktbeteende. Detta gap mellan behovet och verkligheten kan ha märkbara konsekvenser. Till exempel visarstudien att företag som uppfattas som empatiska drar till sig mer kundlojalitet, med 45 % av konsumenterna somuppger att de handlar mer hos företag som visar empati.

Ledarskapets roll kan inte underskattas; när ledare uppvisar empatiska kvaliteter, observeras en 50 % ökning imedarbetarnöjdhet. Omvänt leder brist på empati till 60 % lägre e0ektivitet på arbetsplatsen, vilket tyder på attempatins närvaro är avgörande för såväl personalens välbefinnande som för produktiviteten.

För mer detaljerad statistik och analys, besök Gitnux Market data och Psychological statistics.

6 vanor hos människor med hög empati

Roman Krznaric diskuterar i sin artikel från 2012, publicerad i Greater Good Magazine, hur empati inte bara ären känslomässig förmåga utan även en vana som kan utvecklas för att främja social förändring. Han beskriversex vanor som människor med hög empatisk förmåga ofta har.

 1. Var nyfiken på andra människor: Empatiska människor behåller en nyfikenhet som barn och tar sig tidatt utforska livet hos människor utanför deras vanliga.
 2. Utmana fördomar och hitta det gemensamma: De reflekterar över sina egna fördomar och strävarefter att upptäcka det de har gemensamt med andra, snarare än det som skiljer dem åt.
 3. Upplev andras liv & stå upp för andra: Att direkt uppleva hur andra människor lever utvidgar derasempati genom så kallad upplevelsebaserad.
 4. Lyssna noggrant och var öppen: En god empatisk samtalspartner lyssnar uppmärksamt och är villig attdela med sig av sina egna känslor och erfarenheter.
 5. Bygg broar: Empati kan leda till omfattande rörelser som tar itu med sociala orättvisor och byggerbroar över sociala och kulturella gränser.
 6. Använd en vidgad empati: Det innebär att praktisera empati även mot dem som vi betraktar sommotståndare eller vars livssituationer avsevärt skiljer sig från våra.

Krznaric framhåller att empati är en dynamisk kraft som kan utvecklas under hela livet och ha djupa effekter på både personliga relationer och samhälleliga strukturer. I en tid med stora globala utmaningar kan empati varanyckeln till större och mer hållbara förändringar.

Referens till den fullständiga artikeln: Krznaric, R. (2012, 27 november). Six Habits of Highly Empathic People.Greater Good Magazine. Tillgänglig på Greater Good Magazine.

Att bygga relationer genom skärmen

Att bygga relationer genom skärmen kan vara en utmaning, men med rätt tekniker kan du skapa meningsfulla och engagerande digitala interaktioner. Här är några effektiva strategier för att främja samhörighet och förståelse i virtuella möten.

 1. Träna på emotionell intelligens: Utveckla din förmåga att känna igen och hantera både dina egna och andras känslor. Det är avgörande i digital kommunikation där vissa subtila känslomässiga signaler kan gå förlorade.
 2. Gör det som händer “pratbart”: Var öppen för att diskutera olika ämnen, inklusive de som kanske känns mindre formella eller direkt relevanta för. Det skapar en avslappnad atmosfär och gör samtalet mer naturligt.
 3. Aktivt lyssnande: Var närvarande och uppmärksam, lyssna noggrant på vad den andra personen säger utan att planera ditt nästa svar samtidigt.
 4. Visuell uppmärksamhet: Använd ögonkontakt och visuella signaler som nickar eller leenden, även om ni inte är i samma rum kan sådana signaler överbrygga den fysiska distansen.
 5. Ställ frågor och följdfrågor: Visa genuint intresse för vad den andra personen säger genom att ställa genomtänkta frågor. Det uppmuntrar till djupare samtal och visar att du värderar deras tankar och åsikter.
 6. Låt personen berätta om sig själv: Lägg extra tid på att låta din samtalspartner dela med sig om personliga intressen. Det bygger grund för en starkare relation och visar på en vilja att förstå dem bättre.
 7. Spegla det personen har sagt: Använd samma terminologi eller fraser som din samtalspartner använder för att visa att du lyssnar och förstärka känslan av att vara hörd och förstådd.
 8. Lyft fram likheter och erfarenheter: Kommentera gärna om du exempelvis ser något i bakgrunden som du känner igen, eller om ni delar en gemensam dialekt. Att identifiera gemensamma nämnare kan skapa en känsla av tillhörighet och trygghet.

Genom att använda dessa tekniker kan du aktivt bygga starka och positiva relationer även när interaktionen sker via digitala skärmar. Det är viktigt att vara medveten om hur digital kommunikation skiljer sig från fysiska möten och anpassa ditt tillvägagångssätt därefter för att maximera empati och engagemang.

Relationen mellan empati och team-performance

Relationen mellan team och teamprestanda avser det nära sambandet mellan hur ett team fungerar och dess förmåga att leverera resultat och uppfylla mål. Teamprestanda är ett resultat av interaktionen mellan flera variabler såsom individuella färdigheter och kompetenser, gruppdynamik, kommunikation, ledarskap, och arbetsstrukturer. Ett effektivt team är ofta kännetecknat av samarbete, ömsesidig tillit, tydliga mål och roller, effektiv kommunikation och en positiv arbetskultur. Dessa faktorer samverkar för att främja produktivitet, kreativitet och målinriktad handling inom teamet, vilket i sin tur leder till förbättrad teamprestanda och framgång för organisationen. Här delar vi några punkter på hur.

Förbättring av kommunikation och förståelse

Empati inom ett team möjliggör en bättre förståelse mellan teammedlemmarna, vilket resulterar i effektivare kommunikation. Denna ökade förståelse gör det möjligt för teammedlemmar att dela information och kunskapmer öppet och ärligt, vilket är avgörande för teamets sammanhållning och funktionalitet.

Utveckling av emotionellt kompetenta normer

Empati främjar utvecklingen av emotionellt kompetenta normer inom teamet, vilka är normer som reglerar och styr den emotionella processen på ett sätt som bygger emotionell kapacitet och socialt kapital. Dessa normerär direkt kopplade till teamets e0ektivitet och förmåga att nå sina mål.

Konflikthantering

Empati spelar en central roll i hanteringen av konflikter inom team. Empatiska ledare och teammedlemmar ärmer benägna att förstå och beakta olika perspektiv och därmed hantera och lösa konflikter på ett sätt som minimerar negativ påverkan på teamets arbete.

Förbättrad problemlösning och beslutsfattande

När teammedlemmar utövar empati, blir de mer benägna att överväga och värdera varandras idéer och synpunkter, vilket leder till mer genomtänkta och kreativa lösningar på problem. Detta förbättrar teamets beslutsfattande process och leder till bättre resultat.

Ökad teammoral och engagemang

Empati bidrar till en arbetsmiljö där teammedlemmar känner sig värderade och förstådda. Detta förbättrar teammoralen och engagemanget hos medlemmarna, vilket är fundamentalt för att upprätthålla motivation och produktivitet över tid.

Referenslista

Här hittar du referenser till de fullständiga artiklarna.

The influence of emotional intelligence on team performance through knowledge sharing, team conflict, and the structure mechanism”

Zulfadil, Hendriani, S., & Machasin. (2020). The influence of emotional intelligence on team performancethrough knowledge sharing, team conflict, and the structure mechanism. Journal of ManagementDevelopment, 39(3), 269-292. https://doi.org/10.1108/JMD-12-2018-0354

Emotional intelligence competencies in the team and team leader: A multi-level examination of the impact of emotional intelligence on team performance”

Clarke, N. (2010). Emotional intelligence competencies in the team and team leader: A multi-level examinationof the impact of emotional intelligence on team performance. Journal of Management Development, 29(2),148-164. https://doi.org/10.1108/02621711011019373

Vi lever i en tid där vi snabbt placerar människor i fack. Kolla gärna in detta klipp som visar att vi kanske har mer gemensamt än vad vi tror.

Hör gärna av dig till oss om du vill ha råd eller bollplank.

Relaterade inlägg

Isbrytare som lyfter och laddar virtuella möten och workshops
En stark kultur lägger grunden för framgång
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.