Självledarskap

Självledarskap – konsten att leda andra och sig själv

Självledarskap är en avgörande kompetens i dagens dynamiska arbetsliv. Det innebär att individer tar ansvar för sin egen prestation, motivation och välbefinnande. I en värld där arbetsmiljöer blir alltmer flexibla och distansarbete blir vanligare, blir självledarskapet en allt viktigare färdighet.

Vad är självledarskap?

Självledarskap är en metod och inställning där individer tar aktivt ansvar för sitt eget beteende, prestation, och utveckling. Det innebär att man leder sig själv genom att sätta egna mål, skapa planer för att uppnå dessa mål och kontinuerligt reflektera över och justera sitt beteende och sina strategier. Här är några nyckelaspekter av självledarskap:

 • Självmedvetenhet: Det innebär att ha en djup förståelse för sina egna styrkor, svagheter, värderingar, och motivationer. En person med god självmedvetenhet känner igen sina känslomässiga reaktioner och förstår hur dessa påverkar sitt beteende och beslut.

 

 • Självreglering: Detta innebär förmågan att kontrollera eller justera sitt eget beteende i linje med personliga och professionella mål. Det inkluderar disciplin, tidsstyrning, och förmågan att hantera stress.

 

 • Målsättning och planering: Sätta personliga och professionella mål är centralt i självledarskap. Detta inkluderar att skapa realistiska, mätbara och tidsbestämda mål samt att utveckla en plan för att uppnå dem.

 

 • Självmotivering: En viktig del av självledarskap är förmågan att hitta och upprätthålla motivation, även i frånvaro av externa belöningar eller erkännanden. Detta kan innefatta att hitta personlig mening och värde i sitt arbete.

 

 • Ständig lärande och anpassning: Självledarskap kräver en vilja att kontinuerligt lära sig, utvecklas och anpassa sig till nya situationer eller förändrade omständigheter.

 

 • Självförtroende: Att ha förtroende för sin egen förmåga att hantera och utföra uppgifter är en viktig del av självledarskap. Detta innebär ofta en balans mellan att ha självförtroende och att vara ödmjuk nog att söka feedback och lära sig av misstag.

Fördelar med självledarskap

 • Ökad flexibilitet: Självledarskap möjliggör större frihet att styra sitt eget arbete, vilket ofta leder till ökad motivation och tillfredsställelse på jobbet. Det ger individen möjlighet att anpassa arbetet efter egna styrkor och preferenser.

 

 • Förbättrad personlig utveckling: Genom självledarskap utvecklar man viktiga färdigheter som självkännedom, självdisciplin och reflektionsförmåga. Dessa färdigheter är värdefulla både i professionella och personliga sammanhang.

 

 • Effektivare tidsanvändning och produktivitet: Självledarskap främjar förmågan att effektivt prioritera och hantera tid. Individer lär sig att fokusera på det som är viktigast och hanterar sina arbetsuppgifter mer effektivt.

 

 • Förbättrad stresshantering: Genom att ha kontroll över sitt eget arbete och att kunna prioritera uppgifter kan individer hantera stress bättre. Det minskar känslan av att vara överväldigad och hjälper till att upprätthålla en bättre arbets- och livsbalans.

 

 • Bättre beslutsfattande: Självledarskap utvecklar förmågan att fatta välgrundade beslut baserade på egna analyser och bedömningar, snarare än att förlita sig på instruktioner från andra.

Sammantaget är självledarskap en viktig färdighet i många aspekter av livet, inte bara inom arbetslivet. Det hjälper individer att ta kontroll över sitt eget liv, nå sina mål, och uppnå en högre grad av personlig och professionell tillfredsställelse.

Nackdelar med självledarskap

 • Krav på hög självdisciplin: Självledarskap förutsätter en hög grad av självdisciplin och motivation, vilket kan vara utmanande för vissa individer, särskilt i frånvaro av extern styrning.

 

 • Risk för isolering: I arbetsmiljöer där självledarskap är normen, särskilt i distansarbete, kan det finnas en risk för social isolering då regelbunden fysisk interaktion med kollegor saknas.

 

 • Svårigheter med prioritering och tidsstyrning: Utan tydliga ramar och extern styrning kan vissa individer uppleva svårigheter med att prioritera uppgifter och hantera sin tid effektivt.

 

 • Överbelastning och utmattning: Det finns en risk att individer tar på sig för mycket arbete eller ställer för höga krav på sig själva, vilket kan leda till överbelastning och utmattning.

 

 • Brister i feedback och utveckling: I avsaknad av regelbundna granskningar och feedback från chefer eller kollegor kan det vara svårare att identifiera utvecklingsområden och förbättra prestationer.

Sammanfattningsvis kan självledarskap, när det utövas på rätt sätt, leda till många positiva resultat, men det kräver också en hög grad av självmedvetenhet, självdisciplin och ansvarstagande från individen. Utmaningarna som är förknippade med självledarskap bör dock inte underskattas, det är viktigt att hitta en balans mellan självständighet och behovet av stöd och riktlinjer från organisationen.

Övningar i självledarskap

Övningar i självledarskap är viktiga för att utveckla de färdigheter och beteenden som krävs för att effektivt leda sig själv. Här är några exempel på praktiska övningar som kan stärka din förmåga till självledarskap:

 1. Självreflektion
  Avsätt tid varje dag för att reflektera över dina handlingar och beslut. Fråga dig själv vad som gick bra, vad som kunde ha gjorts annorlunda, och hur du kan förbättra dig framöver. Skriv regelbundet i en dagbok eller journal. Fokusera på dina känslor, tankar, framgångar och utmaningar. Detta hjälper till att öka självmedvetenheten och bearbeta erfarenheter.
 2. Målsättning
  Öva på att sätta specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna mål. Genom att följa SMART-kriterierna kan du skapa mer effektiva och realistiska mål. Skapa en visuell representation av dina mål och de steg som krävs för att uppnå dem. Detta kan vara ett effektivt sätt att hålla sig motiverad och på rätt spår.
 3. Tidsplanering
  Gör en lista över uppgifter och ranka dem efter hur viktiga och brådskande de är. Detta hjälper dig att fokusera på det som är mest kritiskt först. Blockera specifika tider i din kalender för olika aktiviteter. Detta förbättrar din förmåga att hantera ditt schema effektivt.
 4. Självdisciplin
  Sätt små, dagliga utmaningar för dig själv som att vakna tidigt eller undvika distraktioner som sociala medier under arbetsdagen. Skapa ett belöningssystem för dig själv när du uppnår vissa mål eller håller dig till dina rutiner. Detta kan bidra till att hålla motivationen uppe.
 5. Feedback och lärande
  Be regelbundet om feedback från kollegor, vänner eller familj. Detta kan ge insikt i hur du uppfattas av andra och identifiera områden för förbättring. Reflektera över misstag och felsteg, och tänk på vad du kan lära dig från dem. Se varje misstag som en möjlighet till att lära.

Självledarskapsutbildning med Move

På Move har vi skräddarsydda utbildningar inom självledarskap för att du och ditt team ska kunna jobba flexibel och skapa goda resultat. Läs mer om vad vi gör här

Relaterade inlägg

Förbättra prestationer genom coachande feedback och uppföljning
Hur bygger du motståndskraftiga team och individer?
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.