destruktivt ledarskap

Går det att undvika destruktivt ledarskap?

I vad som kallas Ledarskapsmodellen beskrivs olika varianter av ledarskap samt vilka beteenden som lägger grunden för ett utvecklande ledarskap. (Gerry Larsson, Josi Lundin, Ann Zander, Försvarshögskolan).

Ledarskapsmodellen beskriver även andra typer av ledarskap utplacerade på en skala över det som gynnar vs. inte gynnar organisationen och/eller individen. Längst ut på skalan, för det som varken gynnar organisationen eller individen, finns destruktivt ledarskap placerat. Där sätter författarna tydligt ord på och beskriver det som inte är önskat eller gynnsamt med ett destruktivt ledarskap och som visar på vikten av att skapa förutsättningar för ett utvecklande ledarskap (Maria Fors Brandebo, Sofia Nilsson, Gerry Larsson, Försvarshögskolan).

Destruktivt ledarskap beskrivs på två sätt

  • Aktivt destruktivt ledarskap: Ledarskap som mer eller mindre upplevs bestå av personliga angrepp, orättvisor och mobbing
  • Passivt destruktivt ledarskap: Ett låt gå-ledarskap med passivitet och undvikande beteende

Det finns flera orsaker som kan ligga till grund för att ett destruktivt ledarskap uppstår. Bland annat så kan personlighetsdrag och det mänskliga samspelet i organisationen framkalla destruktiva beteenden. Hög arbetsbelastning och stress är andra negativa effekter som i kombination med otydlighet och låg trygghet är starkt bidragande till ett destruktivt ledarskap.

Det är därför av stor vikt att ledningen i organisationer har förmågan att skapa förutsättningar för ett utvecklande ledarskap där arbetsplatsen präglas av ledarskap som ger förutsättningar för var och en att vara sitt bästa jag, oavsett var i organisationen man befinner sig.

3 tips för att undvika destruktivt ledarskap

  1. Skapa förutsättningar för ledningsgrupper att bli samspelta för att enat kunna leda organisationen i rätt riktning. Det skapar ett klimat präglar av hög tillit, förmåga att hantera konflikter konstruktivt och att man håller varandra ansvariga. Ledarna är förebilder och deras beteenden gynnar goda beteenden
  2. Arbeta aktivt med att skapa en utvecklande feedbackkultur som är förankrad i hela organisationen och präglad av dess värderingar
  3. Stötta på ett tidigt stadium enskilda ledare och medarbetare som av olika anledningar tenderar att ge uttryck för destruktivt ledarskap

 

Relaterade inlägg

Organisationsutveckling – För framgångsrika och anpassningsbara organisationer
Ledarskapsutveckling – Nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.