Nyckelstrategier-kulturförändringar

Självstyrande team – så fungerar det

Vad är självstyrande team?


Självstyrande team, även kända som självorganiserande eller autonoma team, är grupper där medlemmarna har fått mandat att själva ta strategiska beslut och hantera sina arbetsuppgifter utan direkt övervakning. Dessa team präglas av en hög grad av deltagande och samarbete, där medlemmarna gemensamt sätter mål, planerar arbete och löser problem.

Konceptet med självstyrande team innebär att teamet har full kontroll över hur de organiserar sitt arbete, vilka tekniker de använder och hur de distribuerar resurser. Det centrala är att varje medlem känner ett personligt ansvar för teamets resultat, vilket ska främja en starkare känsla av delaktighet och engagemang.

Vad menas med självstyrande team på en arbetsplats?

När man pratar om självstyrande team på arbetet brukar följande punkter vara viktiga element: 

 • Medlemmarna i självstyrande team är ofta ansvariga för att fatta viktiga beslut om sitt arbete, inklusive planering, utförande och problemhantering.

 • I självorganiserande grupper finns det vanligtvis mindre strikta rollbeskrivningar, vilket tillåter medlemmarna att ta på sig olika roller och ansvarsområden efter behov.

 • Teamen sätter sina egna mål och är ansvariga för att nå dem. Detta kräver en hög nivå av samarbete och kommunikation inom teamet.

 • Även om teamet är självstyrande, kan det fortfarande finnas en ledare eller en koordinator, men denna persons roll är mer som en facilitator eller mentor snarare än som en traditionell chef.

 • Självstyrande team är oftast fokuserade på resultat och effektivitet, vilket drivs av deras frihet att experimentera med nya arbetssätt och lösningar.
 • För att självorganisering ska lyckas krävs stöd från högre nivåer i organisationen, inklusive tillgång till resurser och en kultur som uppmuntrar autonomi och innovation.

Utmaningar med självstyrande team

Trots sina fördelar kan självstyrande team också medföra vissa utmaningar. En av de största nackdelarna är risken för konflikter och brist på samordning, speciellt om mål och ansvarsområden inte är tydligt definierade. Utan en traditionell ledningsstruktur kan det vara svårt att upprätthålla enhetlighet och kontroll, vilket kan leda till inkonsekventa resultat och ineffektivitet. Det krävs också en betydande initial investering i tid och resurser för att utbilda teamen och stödja deras utveckling, vilket inte alla organisationer är beredda eller kapabla att tillhandahålla. Dessutom kan vissa individer kämpa med det ökade ansvaret och självständigheten som krävs, vilket kan påverka deras prestanda negativt.

 

Vad säger forskningen om självstyrande team?

Forskning bekräftar att självstyrande team kan ha en positiv inverkan på produktivitet och arbetskvalitet inom organisationer. En studie undersökte till exempel effekterna av självstyrande team i en tillverkningsanläggning och fann att deltagande i ett självstyrande team-program förbättrade medarbetarnas arbetslivskvalitet samt produktivitet och effektivitet. Studien visade en tydlig och betydande påverkan av självstyrande team på anställdas prestationer, men pekade också på att implementeringen av sådana team är en komplex uppgift som kräver tid och engagemang för att uppnå potentiella belöningar​ (Emerald Insight)​.

Forskning från MIT Sloan Management Review belyser vikten av externa ledare för självstyrande team. Studien visar att även om självstyrande team har stor autonomi, är kvaliteten på deras koppling till organisationen avgörande för framgång. Externa ledare kan ha en viktig roll genom att agera som coacher och förespråkare för teamet inom organisationen, vilket hjälper till att skaffa resurser och stödja teamets beslut​ (MIT Sloan Review)​.

Så implementerar du självorganiserande team

Införandet av självstyrande team på en arbetplats kan vara utmanande och kräver en genomtänkt plan och kulturell anpassning. Här är ett förslag på hur du kan lägga upp implementeringen: 

 

 • Förberedande analys: Bedöm organisationens och de anställdas beredskap, inklusive teamdynamik och företagskultur.

 

 • Utbildning och utveckling: Utbilda både ledare och teammedlemmar i nödvändiga färdigheter som konflikthantering och beslutsfattande.

 

 • Gradvis implementering: Testa konceptet i mindre skala först, såsom en pilotgrupp, för att möjliggöra justeringar.

 

 • Skapa stödjande strukturer: Utveckla system och infrastruktur som stödjer teamens autonomi.

 

 • Ledarskapets roll: Anpassa ledarroller så att de fungerar mer som coacher än traditionella chefer.

 

 • Kultur och värderingar: Främja en kultur av tillit och ansvarstagande.

 

 • Uppföljning och justeringar: Utvärdera teamets prestationer kontinuerligt och gör nödvändiga justeringar.

 

 • Feedback och förbättringar: Etablera kanaler för feedback från teamen för att ständigt förbättra arbetsprocesserna.

Relaterade inlägg

Isbrytare som lyfter och laddar virtuella möten och workshops
En stark kultur lägger grunden för framgång
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.