Aktivt lyssnande

Aktivt lyssnande – En viktig kvalitet för chefer och en kärnkompetens för professionella coacher

Aktivt lyssnande är en kommunikativ färdighet som involverar fullt engagemang och uppmärksamhet när du lyssnar på någon annan. Det är en viktig aspekt av effektiv kommunikation och relationer mellan människor. Genom aktivt lyssnande visar du respekt, empati och öppenhet gentemot andra människors tankar och känslor. 

Vad innebär aktivt lyssnande?

Inom professionell coachning innebär aktiv lyssning att fokusera på vad klienten säger, och inte säger, i samtalet för att fullt förstå hur personen kommunicerar i syfte att kunna ge det stöd som behövs för klienten att uttrycka sig. 

För att du som chef eller coach ska nå dit behövs till att börja med ett genuint intresse och därefter träning och förmågan att läsa in varje klients situation. 

Det aktiva lyssnandet innebär att du som lyssnar sänder ut signaler, genom tex. kroppsspråk, som visar att du verkligen förstått. I den miljön känner sig berättaren hörd, sedd och bekräftad utan att bli ifrågasatt vilket skapar nya perspektiv på frågan och nya kreativa lösningar på problemet. Det icke-dömande, icke-värderande eller tolkande förhållningssättet är särskilt avgörande för berättarens utveckling. Den som lyssnar berättar inte om sina egna erfarenheter eller ger tips och råd utan lyssnar för att förstå. 

Att aktivt lyssna hjälper berättaren att själv sätta ord på sina känslor och tankar och ger möjlighet till att bearbeta upplevelser. 

Här nedan beskriver vi 3 delar som behövs för att lyssna aktivt

Närvaro

Att du är i nuet och fyller det med din energi, att den som blir lyssnad på upplever att du är där fullt ut. Det skapar trygghet och tillit.

Empati

Att personen du coachar upplever att du är mänsklig och bryr dig om. Visa omtanke och förståelse som också ger en känslomässigt tillåtande aspekt.

Nyfikenhet

Att bli bemött med äkta nyfikenhet utan dold agenda skapar energi och vilja att berätta mer och utforska tillsammans. 

Här är ett exempel på hur aktivt lyssnande kan användas. 

Person A: “Jag har verkligen haft svårt att balansera arbete och familjeliv på sistone. Det känns som om jag alltid är stressad och inte kan ge tillräckligt med tid åt mina barn.” 

Person B (aktivt lyssnande): “Det låter verkligen utmanande för dig. Kan du berätta mer om de specifika situationerna som har varit mest påfrestande?” 

Person A: “Ja, till exempel förra veckan missade jag mitt barns skoluppträdande på grund av ett viktigt arbetsmöte. Det fick mig att känna mig som en dålig förälder.” 

Person B: “Det låter som en svår situation. Du känner dig frustrerad och kanske lite skyldig för att du missade evenemanget. Hur har du hanterat den här typen av konflikter mellan arbete och familj tidigare?” 

Person A: “Normalt sett har jag försökt planera bättre, men det verkar som om det alltid uppstår oväntade saker.” 

Person B: “Jag förstår. Att försöka planera bättre är en bra strategi. Har du några idéer om hur du kan skapa utrymme för både arbete och familjeliv utan att känna dig överväldigad?” 

I det här exemplet visar Person B aktivt lyssnande genom att be om mer information, upprepa och summera vad Person A har sagt och ställa öppna frågor för att fördjupa förståelsen. Det skapar en öppen och stödjande kommunikationsmiljö där Person A känner sig hörd och förstådd. 

Öva aktivt lyssnande med spegling

Aktivt lyssnande är en färdighet som kan förbättras genom regelbunden övning. Här är en övning som du kan prova själv eller tillsammans med en kollega. 

  • Välj en berättelse eller ett ämne. En person (Person A) börjar med att dela en kort berättelse eller prata om ett specifikt ämne. Det kan vara något personligt eller en allmän historia. 
  • Lyssna noga. Person B, lyssnaren, ska fokusera på att lyssna aktivt. Det innebär att undvika avbrott, undvikande av distraktioner och ge full uppmärksamhet åt Person A. 
  • Återge och spegla. Efter att Person A har delat sitt budskap, ska Person B återge eller spegla det de har hört och uppfattar på ett kortfattat sätt. Till exempel, “Så om jag förstår rätt, du säger att…” 
  • Be om bekräftelse. Person A bekräftar om Person B har återgett deras tankar och känslor korrekt eller om det behövs ytterligare förtydligande. 
  • Byt roller. Efter att Person A har gett bekräftelse, byt rollerna. Person B delar nu en berättelse eller ett ämne, och Person A praktiserar aktivt lyssnande genom att återge och spegla. 
  • Diskussion. Efter båda har haft chansen att vara talare och lyssnare kan ni diskutera hur det kändes att bli aktivt lyssnad på och vad som eventuellt förbättras. 

Genom denna övning får du praktisera att vara både den som delar och den som lyssnar. Det hjälper till att förstärka förståelsen för aktivt lyssnande och kan förbättra kommunikationsfärdigheterna överlag. 

Self-compassion

Dr Kristin Neff, som skrivit boken Mindful Selfcompassion samt forskat på och utvecklat begreppet Self-compassion (självmedkänsla), fångar en viktig aspekt för vårt välmående; att lyssna inåt till dig själv. Det innebär att skapa en medvetenhet om ens egna känslor, behov och utmaningar. Förutom att det är viktigt för ens eget inre välmående så påverkar också ens förmåga att vara närvarande och lyhörd gentemot andra. För att kunna lyssna aktivt på andra behöver du också kunna lyssna aktivt med självmedkänsla på dig själv. 

Dr Kristin Neff har inte bara identifierat betydelsen av självmedkänsla, utan också definierat dess grundläggande komponenter; common humanity (medmänsklighet), kindness (vänlighet) och mindfulness. 

Medmänsklighet handlar om att erkänna att lidande och utmaningar är en del av den mänskliga erfarenheten, vilket skapar en känsla av samhörighet snarare än isolering. 

Vänlighet innebär att möta sig själv med förståelse och medkänsla snarare än självkritik. 

Mindfulness är förmågan att vara medveten om ens egna känslor och upplevelser utan att döma dem. 

Att integrera dessa tre delar av självmedkänsla kan vara ett kraftfullt tillvägagångssätt för att främja en positiv självbild och öka psykologiskt välbefinnande. Genom att utveckla en medvetenhet om ens egna känslor, visa vänlighet gentemot sig själv och upprätthålla en närvaro i nuet kan man skapa en stark grund för att hantera utmaningar och främja en hälsosam relation både med sig själv och med andra. 

Hur tränar du ditt aktiva lyssnande? 

Vill du ha fler tips från oss? Hör gärna av dig så tar vi en kaffe. 

Källor:

International coaching federation; coachingfederation.org 

Relaterade inlägg

Facilitering: Att skapa effektiva möten och workshops
Arbetsglädje – den hemliga ingrediensen för ökad prestation och produktivitet
Öka prestationen i ditt team med 25% – ja det går!
Top
Erbjudande

Boka kostnadsfri rådgivning här

Ibland är det bra att få ett nytt perspektiv på en fråga. Vilka utmaningar står du inför? Låt gärna oss vara ditt bollplank.