Våra tjänster

OBM/BBS

Mänskligt beteende formar vår tillvaro – både privat och på arbetsplatsen

Många av våra beteenden är inlärda och går därmed att förändra. Konsekvenser gör att vi antingen upprepar ett beteende eller undviker att göra på samma sätt igen. Med andra ord styrs våra handlingar av de direkta konsekvenser som uppstår i samspelet med vår omgivning. Krafterna som påverkar oss i de situationer vi möter har stor effekt på oss. När vi är medvetna om det så kan vi med hjälp av olika strategier och metoder påverka våra beteenden så att de höjer effektiviteten, teamkänslan, motivationen och inte minst säkerheten på arbetsplatser där allvarliga olyckor kan inträffa.

Förändrat beteende = bättre resultat

Beteende går att observera och därmed också att mäta. Vi kan mäta hur frekvent något görs, hur länge det pågår och styrkan i beteendet. Mätbarheten gör att vi exempelvis kan se om vi är på rätt väg i en organisation … eller om det inte sker någon förändring.

Move har lång erfarenhet av att hjälpa verksamheter och organisationer till bättre resultat genom att på olika sätt arbeta med människors beteenden på vetenskaplig grund. Bland annat genom Organizational Behavior Management (OBM) – ett verktyg för att tillämpa beteendeanalys och inlärningspsykologi. OBM handlar om vad som styr våra beteenden och hur vi kan påverka dem i önskad riktning. Konsekvens är ett centralt begrepp i OBM. Med det menas att omgivningens reaktioner på en handling styr individens beteende.

ABC

Inom OBM är ABC ett centralt begrepp. A står för aktiverare och är den handling som sätter igång ett beteende. Det kan exempelvis handla om en tidplan, ett visst mål eller en viss rutin. B står för beteendet som initieras av aktiveraren. C, slutligen, är den konsekvens som uppstår direkt för individen som utför beteendet. Verksamheter och deras ledare fokuserar ofta på aktiverare och blir förbluffade och besvikna över att medarbetarna inte gör det som beslutats i form av exempelvis instruktioner. Vilket är särskilt viktigt på arbetsplatser där ett sådant beteende kan resultera i allvarliga olyckor och i värsta fall dödsfall. Varför gör inte folk det som bestämts? Anledningen är att det inte tagits hänsyn till att det önskvärda beteendet på kort sikt ger negativa konsekvenser för individen som utför handlingen. Här måste man jobba på ett helt annat sätt. Till exempel genom BBS – Behavior-Based Safety.  

BBS – för en säkrare arbetsplats  

BBS är ett system för högre arbetsplatssäkerhet och bygger på forskning med beteendeanalytisk grund. I BBS är alla medarbetare på arbetsplatsen engagerade i säkerhetsarbetet. Målet är att öka antalet Säkra beteenden, snarare än att bara undvika riskfyllda beteenden. I BBS arbetar man frontlinjebaserat och utgår från personerna ”på golvet”. Det är de som bäst vet var riskerna finns i arbetet. Arbetstagarnas huvuduppgift blir att hjälpa varandra etablera nya säkra beteenden. Det sker främst genom att de observerar varandras beteenden för att med gemensamma krafter öka mängden säkra beteenden. Målet är att göra de beteenden man valt att arbeta med till säkra vanor och att etablera dessa säkra vanor i förebyggande syfte, innan olyckan är framme. I förlängningen skapar det ett öppet arbetsklimat där incidenter är något man vågar och gärna vill prata om och ser som tillfällen att lära. 

Move Management och BBS

Move Management har längst erfarenhet i Sverige av att hjälpa företag jobba proaktivt med säkerhet genom BBS. I ett samarbete med oss blir våra kunder engagerade i de dagliga aktiviteterna på arbetsplatsen med syfte att uppmuntra till en säker arbetsmiljö. I vår metod Säkra Vanor® arbetar hela organisationen aktivt med problemlösning som rör säkerheten och det blir en del av de dagliga rutinerna. Målet är en arbetsplatskultur där säkra vanor blir norm.  Det brukar gå ganska fort. 

Dags att på ett systematiskt och resultatinriktat vis arbeta med önskvärda beteenden i din verksamhet? Då finns OBM-specialisten Ulf Dennholt där för er.  Ulf nås på  ulf@move.se  eller telefon +46 700 24 05 90.